Biến cố Đồng Tâm: Những sự thật cần toàn dân nhớ lại!

Videoclip này được một số bạn trẻ thực hiện để nói lên một phần sự thật về sự kiện Đồng Tâm. Bạo quyền chỉ vì muốn cướp hơn 50 ha đất của dân mà gây ra bao nhiêu tội ác.