‘Lấy đá ghè chân mình,’ ông Tập có được ‘Cộng đồng chung vận mệnh’ với Hà Nội

 Đinh Hoàng Thắng

Cuối bài viết 3.123 ch Tng bí thư Tp Cn Bình “gi đăng” trên báo “Nhân Dân” ca ĐCSVN ngày 12/2/2023 đã khái quát nên mt triết lý Trung Hoa: “Vạn vt đc kỳ bn gi sinh, Bách s đc kỳ đo gi thành” (Vn vt sinh ra khi tìm được bn cht thc s, trăm vic s thành công khi tìm được đo lý ca mình) (1). T lâu, s người người đc “Nhân Dân” vn không nhiu; nay vi bài viết ca ông Tp li càng ít hơn, như mt phn ng tiêu cc t nhiên đi vi báo chí nhà nước, cũng như đi vi chuyến thăm va qua ca ông Tp. Tuy nhiên, trong gii xã hi dân s đã đc bài viết, đang lan truyn mt thông đip: Vi triết lý trên, ông Tp qu là đã “t bn vào chân mình” (shoot yourself in the foot). Vô hình chung, mi người s đi “tìm bản cht thc s, s đi “tìm đạo lý thc s” trong các ý đ và mưu toan cũng như trong các tính toán ca lãnh đo Trung Quc đi vi ĐCSVN và người dân Vit Nam, không ch trong khuôn kh chuyến thăm được được truyn thông nhà nước “bc lên” tận mây xanh.

Theo SCMP, các thảo lun chính thng v cách ng x ca Vit Nam đi vi Trung Quc thường tràn ngp nhng điu sáo rng. Có câu chuyn k v hàng ngàn năm Vit Nam đi phó vi Trung Hoa. Các tranh chp bin đo gay gt gia Hà Ni vi Bc Kinh ngày nay thường được coi là s tiếp ni ca các cuc xung đt dường như vĩnh cu y. Tuy nhiên, thc tế li có nhiu sc thái phong phú hơn. Keith Weller Taylor t Đi hc Cornell nhn đnh, quan h Trung – Vit còn được đánh du bng thi gian chung sng hòa bình lâu dài, vi quyn t ch ca Vit Nam, “ph thuc vào vic bt chước thành công” các mô hình Trung Quc (2). Vit Nam thường chu lùi mt bước, chp nhn “trong đế ngoài vương” đ có th tn ti bên cnh mt lân bang mnh và luôn có ý đ thôn tính mình. Cái nhìn khái quát này càng chun trong “biến cc ngày nay” – mt khái nim ông Tp mô t trong bài viết trên “Nhân Dân”. Và cái “biến cc ngày nay” y được ông Tp nhn đnh là “thế gii trăm năm chưa tng có đang din biến nhanh chóng”.

Trong “biến cc” này, thế và lc ca Vit Nam không như thu hng hoang, Trung Quc không phi mun làm gì cũng được. Trong mt cuc hp hp ca mt nhóm xã hi dân s, đã đt vn đ, ông Tp sang ta ln này trên tư thế nào? Trung Quc tng “tri dy mnh m” sang đ trn áp tiếp Vit Nam, hay là trong tư thế mt Trung Quc b “t b th đch”, sang Hà Ni đ chèo kéo Vit Nam cùng trèo lên chiến thuyn đang chòng chành, có nguy cơ b lt? Lp lun này cũng tương t như ý kiến ca mt nhà nghiên cu tng phát biu trong Hi lun ca VOA ti 12/12. Ln này, ông Tp sang trong thế th, ch không trên thế áp đo Hà Ni như hai ln trước đây (3). Tuy nhiên, sau năm ln by lượt, va thuyết phc, va ép buc, “chuyến tun thú” phương Nam ngày 11 và 12/12 đã mang v cho ông điu mình mong mun. Tuyên b chung Trung – Vit cui cùng đã đng ý nâng cp quan h, xây dng “tương lai chung” vi Trung Quc, cho dù trong bn tiếng Hoa vn là “cộng đng chung vn mnh” (4). Ch đánh tráo hai ch thôi cũng đ nói lên cuc kháng c dai dng ca “ngoi giao cây tre” sut những năm qua.

Vẫn theo nhà nghiên cu Keith Weller Taylor, “tương t như nhiu nước láng ging, Vit Nam hin nay đang cam kết thc hin chính sách không đng v phía siêu cường này đ chng li siêu cường kia. Điu này ny sinh t tri nghim đau đn ca đt nước trong Chiến tranh Lnh, khi Vit Nam b kt gia Liên Xô, M và Trung Quc. Nhưng chính sách đi ngoi ca Hà Ni không h tĩnh ti và nguyên khi. Ch riêng trong thp k qua, chiến lược cân bng đã tri qua nhiu s chuyn đi đáng đ ý, do nhng thay đi mang tính lch s trong nước và trong h thng quc tế rng ln hơn” (5). Gn đây, chính sách đi ngoi ca Vit Nam đã chuyn hướng thân thin hơn vi Trung Quc, vì ba nguyên nhân. Đu tiên là do các thành phn thân phương Tây đã b thanh trng vì có liên quan đến chng tham nhũng. Th hai, ĐCSVN ưa thích mt trt t quc tế đa cc hơn và đã “ngm” phn đi phương Tây, không lên án Nga xâm lược Ukraine... Và nguyên nhân th ba, hin ti, Vit Nam ph thuc nhiu vào nhp khu nguyên liu thô và hàng hóa trung gian t Trung Quc (Không có ngun nguyên liu này, Vit Nam làm sao xut siêu sang M được?)

Hệ sinh thái đi ngoi nói trên là không gian ra đi ca Tuyên b chung (TBC) Vit Nam – Trung Quc “lch s” (vi 5 ni dung ln và có đi 8.300 ch). Người bình thường chc khó đc ni toàn văn bn TBC này (6), nhưng gii quan sát chú ý ti 36 văn kin tha thun hp tác đã được các ban, b, ngành Trung ương và đa phương ký kết trong chuyến thăm cp Nhà nước ti Vit Nam ca ông Tp Cn Bình (7). 36 văn bn này là mt hn tp các tha thun không ch gia hai Chính ph, mà còn gia Chính ph Vit Nam vi các Chính quyn đa phương (cp tnh) ca Trung Quc. S bt tương xng này còn th hin ngay trong “Ngh đnh thư v yêu cu kim dch thc vt đi vi dưa hu xut khu t Vit Nam sang Trung Quc”. Ti sao hoa qu trái cây t Vit Nam qua Trung Quc thì “yêu cu kim dch thc vt”, song chiu ngược li, nếu chng may “lt” các thc phm đc hi t Trung Quc tràn qua Vit Nam thì sao li không có kim dch (?!) Điu hiếm hoi là 36 văn bn va ký kết ln này đã được công khai hóa. Cùng vi 15 tha thun năm 2017 và 13 tha thun năm 2022, nhân các chuyến thăm Bc Kinh ca TBT Nguyn Phú Trng, cm giác s ràng buc gia Vit Nam vào Trung Quc ngày càng cht ch. Nhìn tng th, ngay c các quan chc cũng ít ai biết được đó là nhng cam kết gì, ch đng nói đến my chc triu dân thường.

Theo đánh giá của chuyên gia, Trung Quốc ép Hà Nội chấp nhận CCD là vì ông Tập Cận Bình cần một thắng lợi tượng trưng, thông qua việc ông đã “nâng cấp” bang giao Trung – Việt, không để nó “bị xếp” ngang hàng với các “Đối tác chiến lược toàn diện” (CSP) khác giữa Việt Nam với Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, Hàn. Ngoài việc khẳng định Bắc Kinh luôn ở “kèo trên”, lúc nào cũng bảo ban được “đứa con hoang đàng phải trở về đất mẹ” (8), Tập Chủ tịch còn muốn thiết kế một “Trật tự quốc tế mới”, thay bằng tầm nhìn của Trung Quốc, loại bỏ “Pax Americana” (Trật tự Mỹ và thế giới dân chủ). Nói như Tiến s Hà Hoàng Hp: “Ch nghĩa đây không rõ ràng, lãnh đo Trung Quc rt biết, nhưng h coi đây là khu hiu có li cho h, nên đi đâu cũng tác đng đ đi tác công nhn. T năm 2015 đến nay, Trung Quc đã sáu ln đ ngh Vit Nam tham gia ‘Cng đng chung vn mnh’, ba ln do Vương Ngh tác đng, ba ln do ông Tp trc tiếp đ nghị” (9).  

(1) https://nhandan.vn/xay-dung-cong-dong-chia-se-tuong-lai-trung-quoc-viet-nam-co-y-nghia-chien-luoc-mo-ra-trang-su-moi-chung-tay-huong-toi-hien-dai-hoa-post787021.html

(2) https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3244414/golden-era-china-vietnam-relations-hand-never-mind-west

(3) https://www.youtube.com/watch?v=GwIzbCuoAsQ (Hà Ni tiếp đón hai lãnh đo Campuchia và Trung Quc, ý nghĩa – thc cht)

(4) https://www.youtube.com/watch?v=okQjGJyLXrw (Vit Nam tuyên b xây dng “tương lai chung” vi Trung Quc, tiếng Hoa vn là “chung vn mnh”)

(5) https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3244414/golden-era-china-vietnam-relations-hand-never-mind-west

(6) https://baotintuc.vn/thoi-su/tuyen-bo-chung-viet-nam-trung-quoc-20231213162402832.htm

(7) https://baochinhphu.vn/viet-nam-trung-quoc-ky-ket-36-van-ban-thoa-thuan-hop-tac-102231212234902478.htm

(8) https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/vietnam-china-relationship-old-challenges-new-situations-12102023091010.html

(9) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cgrp57mg9vgo (Ch tch Tp Cn Bình muốn thấy Việt Nam trong 'bức tranh'